Đăng nhập
Thứ 5, ngày 14 tháng 11 năm 2019 TimKiem
  TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngày 08/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2966/KH-UBND triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2986/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và chất gây nghiện trong các trường học.

Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2999/UBND-KTTH về việc triển khai kết quả giám sát việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3009/UBND-NC về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3006/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch trong tình hình mới”.

Ngày 03/11/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

Ngày 01/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.

Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc ban hành dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Kon Tum sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND về tổ chức lại một số tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

Nhằm khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Nhằm mục tiêu tổng quát tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 08/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1553/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 9747/VPCP-CN ngày 26/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật được ban hành.

Ngày 24/10/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Công văn số 7886/NHCS-TDNN về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 24/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự (THADS).

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2951/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Ngày 01/11/2019, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được điều chỉnh tại Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ngày 06/11/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2945/UBND-NNNT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 01/11/2019.

Ngày 22/10/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Ngày 25/10/2019, HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự.

Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2920/UBND-NNTN về việc triển khai Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện.

Đây là một trong những nội dung nổi bật được điều chỉnh tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC