Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
  TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Văn bản số 441/UBND-NC ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ; Văn bản số 442/UBND-NC ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ.

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua Nghị quyết số 63/2022/QH15.

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030 kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-BTP. Kế hoạch quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và nguồn kinh phí để bảo đảm cho việc triển khai thực hiện.

Ngày 27/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1429/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương năm 2021.

Ngày 23/4/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1410/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tắc động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027 năm 2022.

Ngày 23/6/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành Công văn số 2075/HĐPH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, quy định rõ việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BTP hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm ,miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp. Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ Tư pháp (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp) tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 03/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021- 2030", Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Sở Tư pháp ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến

Ngày 22/6/2022, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 54/TB-STP về việc Công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về tiếp nhận ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước của Sở.

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1945/KH-UBND triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 15/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1364/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 1946/UBND-NC để chỉ đạo triển khai Văn bản số 1868/BTP-HTQTCT ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn.

Ngày 17/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1369/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới, ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1923/UBND-NC để chỉ đạo thực hiện.

Đây là nội dung tại Quyết định 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ký Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức.

Ngày 14/6/2022, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1949/BTP-BTTP về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1866/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác, các địa bàn còn tồn tại, hạn chế; tạo tiền đề hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022, ngày 13/6/2022, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1920/KH-BTP tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1918/BTP-TGPL về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, truyền thông về quyền được TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính bảo đảm người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030 kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-BTP.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC