Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
  THÔNG BÁO

Mục 4 Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân về triển khai Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh” (ban hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC