Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
  THÔNG BÁO

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐ ngày 12/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022, ngày 31/10/2022, Bộ Tư pháp có Văn bản số 4264/BTP-VP Thông báo tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 14/10/2022 của Sở Tư pháp về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên cơ sở hướng dẫn và mẫu pa nô tuyên truyền của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum giới thiệu Tài liệu và các mẫu pano phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Mục 4 Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân về triển khai Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh” (ban hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC