Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
01/2014/QĐ-UBND 17/1/2014 V/v ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
02/2014/QĐ-UBND 25/1/2014 Về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Kon Tum.
03/2014/QĐ-UBND 25/1/2014 Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành bảng giá thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã.
06/2014/QĐ-UIBND 27/1/2014 Về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2014.
07/2014/QĐ-UBND 27/1/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND về việc Quy định cụ thể về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.
09/2014/QĐ-UBND 29/1/2014 Về việc ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
10/2014/QĐ-UBND 30/1/2014 Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2838/UBND-NC 3/11/2014 V/v đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
02/CT-UBND 20/1/2015 Chỉ thị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015
107/KH-UBND 21/1/2015 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
34/QĐ-UBND 21/1/2015 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
228/QĐ-BTP 30/1/2015 Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
210/KH-UBND 4/2/2015 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
185/KH-UBND 3/2/2015 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
316/KH-UBND 19/2/2016 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/2016/TT-BTP 3/3/2016 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
200/KH-UBND 23/1/2017 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
09/KH-STP 27/2/2017 Kế hoạch phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.
10/KH-STP 27/2/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
89/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: [1]2
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC