Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
474/STP-KSTTHC 10/7/2014 V/v rà soát, điều chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.
362/QĐ-UBND 18/7/2014 Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
498/HD-STP 23/7/2014 Về việc lấy ý kiến và đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
1860/UBND-NC 28/7/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.
2762/UBND-NC 24/10/2014 V/v tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ
71/QĐ-UBND 25/1/2017 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
426/UBND-NC 21/2/2017 Về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính
811/KH-UBND 29/3/2017 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
576/QĐ-UBND 7/11/2017 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Kon Tum
33/KH-UBND 5/1/2018 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
347/KH-UBND 15/2/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
39/KH-STP 12/12/2018 Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
41/KH-STP 17/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
299/UBND-KH 5/2/2020 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
3312/KH-UBND 12/12/2019 Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
01/KH-STP 2/1/2020 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC