Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
1643/KH-UBND 26/6/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017
1644/KH-UBND 26/6/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
811/KH-UBND 29/3/2017 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
644/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
647/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
648/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
477/UBND-NC 27/2/2017 Giao nhiệm vụ tham mưu giải pháp phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
96/QĐ-UBND 22/2/2017 Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc linh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
426/UBND-NC 21/2/2017 Về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính
71/QĐ-UBND 25/1/2017 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
253/KH-UBND 25/1/2017 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
62/QĐ-UBND 25/1/2017 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố.
200/KH-UBND 23/1/2017 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
2484/UBND-NC 14/10/2016 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 05/6/2016 của Văn phòng Chính phủ
1090/UBND-NC 25/5/2016 Triển khai công tác thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận hương mại và hàng giả
1092/UBND-NC 25/5/2016 Tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
1089/KH-UBND 25/5/2016 Triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh.
1091/UBND-NC 25/5/2016 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
520/KH-UBND 17/3/2016 Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ 4 năm 2016
97/QĐ-UBND 24/2/2016 Công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 thuộc kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố; Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015.
Trang: 1234[5]67
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC