banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/KH-STP 6/2/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị hành chính thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2023
07/KH-STP 3/2/2023 KH triển khai chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
06/KH-STP 2/2/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2023
258/KH-UBND 31/1/2023 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/KH-STP 31/1/2023 KH phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ PT KT-XH, QP-AN năm 2023
259/KH-UBND 31/1/2023 Kế hoạch Triển khai công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
39/QĐ-CTUBND 30/1/2023 Quyết định Công bố Danh VBQPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022.
04/KH-HĐPHLN 30/1/2023 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Kon Tum năm 2023
02/KH-STP 16/1/2023 KH Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 - 2030
01/KH-STP 16/1/2023 Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động năm 2023
02/KH-STP 16/1/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 - 2030
28/KH-UBND 5/1/2023 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023
887/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
50/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4434/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh
4435/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023
2138/STP-VP 30/12/2022 Về việc triển khai thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.
70/KH-STP 22/12/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2023
68/KH-STP 19/12/2022 Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp giai đoạn 2022-2025
2050/STP-XDKTr&PBPL 16/12/2022 V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành có liên quan đến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4925983 Tổng số người truy cập: 2494 Số người online:
TNC Phát triển: