banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
52/QĐ-UBND 1/2/2016 Quyết định miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
53/QĐ-UBND 1/2/2016 Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
176/KH-UBND 22/1/2016 Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
151/UBND-KTTH 19/1/2016 V/v rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phí
3122/KH-UBND 31/12/2015 Về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
02/2015/CT-UBND 9/10/2015 Về việc thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
30/2015/QĐ-UBND 8/7/2015 V/v bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/2015/CT-UBND 27/4/2015 Chỉ thị triển khai thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
250/QĐ-UBND 27/4/2015 Quyết định về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
04/2015/TT-BTP 15/4/2015 Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
242/KH-UBND 9/2/2015 Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
23/KH-HĐPH 9/2/2015 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2015
210/KH-UBND 4/2/2015 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
51/QĐ-UBND 3/2/2015 V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014)
185/KH-UBND 3/2/2015 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
228/QĐ-BTP 30/1/2015 Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
107/KH-UBND 21/1/2015 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
34/QĐ-UBND 21/1/2015 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
02/CT-UBND 20/1/2015 Chỉ thị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015
63/KH-UBND 14/1/2015 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4925977 Tổng số người truy cập: 2476 Số người online:
TNC Phát triển: