Trang chủ Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
253/KH-UBND 25/1/2017 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
62/QĐ-UBND 25/1/2017 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố.
426/UBND-NC 21/2/2017 Về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính
09/KH-STP 27/2/2017 Kế hoạch phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.
96/QĐ-UBND 22/2/2017 Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc linh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10/KH-STP 27/2/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
477/UBND-NC 27/2/2017 Giao nhiệm vụ tham mưu giải pháp phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
644/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
647/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
648/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
811/KH-UBND 29/3/2017 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
23/KH-STP 9/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp
1643/KH-UBND 26/6/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017
1644/KH-UBND 26/6/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1659/KH-UBND 27/6/2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15/2017/NQ-HĐND 21/7/2017 Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1827/KH-UBND 13/7/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47/2017/QĐ-UBND 22/9/2017 Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
513/QĐ-UBND 22/9/2017 V/v Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh
41/2017/QĐ-UBND 23/8/2017 Bãi bỏ các văn bản do ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật
Trang: 123[4]5678910
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC