banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3587/KH-UBND 26/12/2018 Triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019.
3577/UBND-NCXDPL 25/12/2018 V/v triển khai Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh
41/KH-STP 17/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
39/KH-STP 12/12/2018 Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
1159/QĐ-UBND 25/10/2018 Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Kon Tum
2968/UBND-NCXDPL 25/10/2018 Về việc thực hiện Công văn số 10119/VPCP-V.I ngày 17/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.
1156/QĐ-UBND 24/10/2018 Về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tư pháp
29/KH-STP 28/8/2018 Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2313/KH-UBND 16/8/2018 Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
2269/KH-UBND 13/8/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1619/KH-UBND 22/6/2018 Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giaia đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh.
18/2018/QĐ-UBND 19/6/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum
308/QĐ-UBND 13/6/2018 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên dịa bàn tỉnh Kon Tum
1522/UBND-NC 13/6/2018 Triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
24/KH-STP 11/6/2018 Kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ khảo sát “Các tập quán điển hình điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng của các cơ quan có thẩm quyền”
500/QĐ-UBND 21/5/2018 Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá công tác CCHC nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
1181/KH-UBND 14/5/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018 - 2020" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1182/KH-UBND 14/5/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018 - 2020" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1184/KH-UBND 14/5/2018 Kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
1103/KH-UBND 7/5/2018 Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018-2019
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4925938 Tổng số người truy cập: 2336 Số người online:
TNC Phát triển: