Trang chủ Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
222/UBND-NC 23/1/2018 Triển khai nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.
05/KH-STP 22/1/2018 Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
08/KH-STP 23/1/2018 Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
261/UBND-NC 26/1/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
36/QĐ-UBND 26/1/2018 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017
296/UBND-NC 30/1/2018 Về việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản
303/KH-UBND 30/1/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027"
344/UBND-NC 5/2/2018 Rà soát công bố văn bản QPPL hết hiệu lực và xây dựng danh mục NQ, QĐ quy định chi tiết các luật
202/QĐ-UBND 23/2/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Tư pháp
108/QĐ-UBND 5/3/2018 Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
560/UBND-NC 8/3/2018 Tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh
561/UBND-NC 8/3/2018 Triển khai giải pháp thu hút luật sư trên địa bàn tỉnh
559/KH-UBND 8/3/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018
496/KH-UBND 28/2/2018 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018
497/KH-UBND 28/2/2018 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2018
633/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch đối ngoại năm 2018
632/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
626/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạp pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
636/KH-UBND 20/3/2018 Kế hoạch tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
661/UBND-NC 23/3/2018 Về việc thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2018
Trang: 12345[6]78910
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC