Trang chủ Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
2968/UBND-NCXDPL 25/10/2018 Về việc thực hiện Công văn số 10119/VPCP-V.I ngày 17/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.
3587/KH-UBND 26/12/2018 Triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019.
3577/UBND-NCXDPL 25/12/2018 V/v triển khai Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh
04/KH-STP 23/1/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
255/KH-UBND 30/1/2019 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
270/KH-UBND 31/1/2019 Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
133/STP-PBGDPL 21/2/2019 Về việc tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
369/KH-UBND 21/2/2019 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
397/UBND-NCXDPL 26/2/2019 Về việc triển khai Thông báo số 56-TB/BCĐ ngày 15/01/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của tỉnh.
347/KH-UBND 15/2/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
215/QĐ-UBND 6/3/2019 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019 - 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp
482/KH-UBND 6/3/2019 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.
483/KH-UBND 6/3/2019 Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
09/CTr-STP 8/3/2019 Chương trình công tác năm 2019
08/KH-STP 27/2/2019 Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành tư pháp năm 2019
39/KH-STP 12/12/2018 Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
41/KH-STP 17/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
396/TB-STP 3/5/2019 Thông báo kết quả các Hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2019
407/STP-BTTP 6/5/2019 Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 06/5/2019)
408/STP-BTTP 6/5/2019 Cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Trang: 1234567[8]910
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC