banner
Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2023
VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
27-12-2022

Văn bản chuyên ngành

1. Luật trợ giúp pháp lý năm 2017.

2. Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15 /12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

3. Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn một số giấy tờ trong hoạt động TGPL.

4. Thông tư 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định về vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

5. Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018.

6. Quyết định số 1355/QĐ- TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

7. Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL.

8. Quy chế số 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN ngày 28/12/2016 Phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

9. Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý.

10. Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý.

11. Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

12. Quyết định 2986/QĐ-HĐPH ngày 05/12/2013 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương về Kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụngdo Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

13. Quyết định 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 của Bộ Tư pháp về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp.

14. Quyết định 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017.

15. Quyết định 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kế hoạch triển khai Quyết định 32/2016/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

16. Quyết định 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 cảu Bộ Tư pháp về Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025.

17. Quyết định 640/QĐ-BTP ngày 21/3/2014 cảu bộ Tư pháp ban hành kế hoạch năm 2014 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

18. Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 cảu Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

19. Thông tư 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý.

20. Thông tư 21/2014/TT-BTP ngày 07/11/2014 của Bộ Tư pháp quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý.

21. Thông tư liên tịch 58/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 08/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của trợ giúp viên pháp lý.

Trung tâm trợ giúp pháp lý
Số lượt xem:22066

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5535220 Tổng số người truy cập: 717 Số người online:
TNC Phát triển: