banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục
3-4-2024
Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1076/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, giai đoạn 2024 - 2030.

Tại Công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn để toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục biết, thực hiện; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, Chỉ thị 19-CT/TU ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp (hoàn thành trong tháng 3 năm 2024).

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí và huy động các nguồn kinh phí khác để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phối hợp đảm bảo khả thi, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm “nguồn cầu” ma túy, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, hạn chế thấp nhất phát sinh người nghiện, người sử dụng ma túy trái phép mới, nhất là cán bộ, công chức ngành giáo dục và học sinh, sinh viên... trên địa bàn.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phòng chóng ma túy; rà soát, phát hiện các trường hợp người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên để tổ chức cai nghiện hoặc quản lý theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi mua bán các loại ma túy, nhất là ma túy “núp bóng” (thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy) tại các khu vực xung quanh trường học, trên không gian mạng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để ngăn chặn, xử lý; đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài trường học.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thuộc Chương trình phối hợp; định kỳ, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh biết.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp; đồng thời hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Kon Tum và các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phân công cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại mỗi cơ sở giáo dục.

- Nắm cụ thể thông tin về thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Chủ động đề xuất kế hoạch, chương trình phối hợp với lực lượng Công an, Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, test thử ma túy đối với học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên nhằm phát hiện các trường hợp nghi vấn liên quan đến tệ nạn ma túy và các trường hợp có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý, quản lý, tư vấn, giúp đỡ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên bằng các hình thức, như: Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ma túy hoặc lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, chính khóa; treo baner, khẩu hiệu có nội dung phòng, chống ma túy, nhất là vào đầu năm học và trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy (tháng 6 hằng năm). Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các học sinh, sinh viên ký cam kết không sử dụng trái phép chất ma túy; không có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em phòng ngừa, tránh xa tệ nạn ma túy.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội về các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy và hình thức tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy trong các trường; tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục phục vụ công tác tuyên truyền đảm bảo hiệu quả.
- Cung cấp số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của giáo viên, học sinh, sinh viên về phòng, chống ma túy để kịp thời tư vấn, hỗ trợ hoặc có biện pháp xử lý phù hợp.

4. Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện; tổ chức tập huấn, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho Trạm y tế cấp xã, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét thành lập cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người nghiện có cơ hội điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi hành vi, hòa nhập với cộng đồng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi; các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy theo quy định.

6. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ, bố trí kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp theo quy định Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành./.
Hoa Huệ
Số lượt xem:33

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808831 Tổng số người truy cập: 7035 Số người online:
TNC Phát triển: