banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL - HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
11-7-2023

Văn bản chuyên ngành

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN


Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP


Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL - HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP


I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VBQPPL
Những nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (tải tại đây);

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (tải tại đây);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (tải tại đây);

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.(tải tại đây);

Nghị định số 154/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây);

Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. (tải tại đây);

Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây);

 

Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tải tại đây);

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh KonTum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật. (tải tại đây);

Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (tải tại đây);

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (tải tại đây);

II. CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Luật Hỗ trợ danh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (tải tại đây);

Nghị định số 55/2019/NĐCP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (tải tại đây);

Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tải tại đây);

Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (tải: Quyết định; Chương trình).

Đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (tải: Nghị quyết; Đề án).

Đang tiếp tục cập nhật...

Phòng Xây dựng, kiểm tra PBPL
Số lượt xem:16141

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808818 Tổng số người truy cập: 6863 Số người online:
TNC Phát triển: