banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
THANH TRA, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
11-3-2024

Báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN quý I/2024


Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2024


Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4229/KH-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030


Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2023


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 04/KL-ĐKT344 ngày 11/10/2023 của Trưởng đoàn kiểm tra tại Chi cục Thuế Khu vực số 01 (Kon Plông)


Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 04/KL-ĐKT344 ngày 11/10/2023 của Trưởng đoàn kiểm tra tại Chi cục Thuế Khu vực số 02 (Đăk Tô)


Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 04/KL-ĐKT344 ngày 11/10/2023 của Trưởng đoàn kiểm tra tại Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi


Kết quả kiểm tra tình hình thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh


Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra (VPLS An Nghiệp và cộng sự)


Kết luận thanh tra trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư An Nghiệp và Cộng sự


Thông báo về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Tu Mơ Rông


Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trong 9 tháng đầu 2023 của Sở Tư pháp


Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2023 của Sở Tư pháp


Kết luận thanh tra v/v thanh tra chuyên ngành trong công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND huyện và phòng Tư pháp huyện Tu Mơ Rông


Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra (Phòng Công chứng số 1)


Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023


Kết luận v/v chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và phòng, chống tham nhũng tài Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum


Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2023. (Biểu mẫu BC)


Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I/2023


Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Tư pháp


Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2022

     Biểu mẫu.


Báo cáo các nội dung công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng trong năm 2022


Thông báo Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 tại UBND huyện Kon Rẫy


Thông báo kết luận kiểm tra về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật (THPL) về thực hiện chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Thông báo kết luận kiểm tra công tác THPL về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 tại UBND thành phố Kon Tum


Thông báo kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 03/KL-STP ngày 29/8/2022 của Trưởng đoàn kiểm tra tại UBND huyện Ngọc Hồi


Thông báo kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 03/KL-STP ngày 29/8/2022 của Trưởng đoàn kiểm tra tại UBND huyện Tu Mơ Rông


Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2022


Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 03/KL-STP ngày 29/8/2022 của Trưởng đoàn kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022

      Biểu mẫu kèm theo


Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN 09 tháng năm 2022


Kết luận của Trường đoàn kiểm tra về kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, y tế trên địa bàn tỉnh


Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra công  tác  hộ tịch,  chứng  thực  tại  UBND  huyện  Kon  Rẫy và Phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy

     - Thông báo

     - Bảng tổng hợp.


Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra


Báo cáo các nội dung công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2022


Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN 06 tháng đầu năm 2022


Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi THTHPL tại UBND thành phố Kon Tum


Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại UBND huyện Đăk Hà


Thông báo kết luận kiểm tra công tác tham mưu quản lý trong lĩnh vực công chứng tại Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp


Thông báo kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng tại Phòng Công chứng số 1.


Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tạiTrung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh


Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2022


Thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022


Thông báo Kết luận về vic kim tra tình hình thi hành pháp lut trong lĩnh vc cp Giy chng nhn quyn s dng đt ln đu cho h gia đình, cá nhân trên đa bàn huyn Đăk Hà


Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021.


Thông báo kết luận kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.


Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra


Kết luận kiểm tra số về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai:

     Kết luận;

     Phụ lục


Kết luận kiểm tra số về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei:

     Kết luận;

     Phụ lục


 

Kết luận kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô

     Kết luận;

     Phụ lục.


 

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021


Về việc thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra (UBND phường Quang Trung)


Kết luận thanh tra về công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Quang Trung, thành phố Kon Tum


Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2021

    - Báo cáo

      - Phụ lục


Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021


Báo cáo kết quả triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng


Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2021


Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

     - Báo cáo.

     - Phụ lục.


Thông báo Kết quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại thành phố Kon Tum


Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại huyện Kon Rẫy


Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại huyện Đắk Hà


Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại huyện Kon Plông


Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2021


Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021:

    - Quyết định

    - Kế hoạch

    - Danh mục


Về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 - (Danh mục điều chỉnh)


Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020


Báo cáo tình hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2020


Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2020


Về việc triển khai kết luận hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020


Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại UBND thành phố Kon Tum và UBND các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông


Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh  


Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020


Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Quý II/2020


Báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020


Về việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum


Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum


Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Quý I/2020


Quyết định thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh


Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.


Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.


Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

 

Thanh tra Sở
Số lượt xem:30253

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Giám định tư pháp (15-3-2024)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808811 Tổng số người truy cập: 6760 Số người online:
TNC Phát triển: