banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8-4-2024
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh
Ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng thiết thực, đơn giản, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người lao động
Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC
Đến năm 2030, đạt 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Triển khai Đề án 06: Tập trung hoàn thiện, đồng bộ, làm sạch dữ liệu hộ tịch
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
Phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024
Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong từng bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan hành chính nhà nước
Ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh
Tập trung cắt giảm giấy phép kinh doanh, đơn giản thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp
Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh
Nội dung, hình thức tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024
Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
Nâng cao vai trò trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân
Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05 nhóm với 32 mô hình thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế sau kiểm tra công tác CCHC và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về CCHC năm 2023


Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa, chuẩn hóa các thủ tục về đầu tư, xây dựng để thực hiện trên môi trường điện tử


Tập trung rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hảnh chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân


Các giấy tờ, tài liệu không thực hiện số hóa khi giải quyết thủ tục hành chính


Kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm


Hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh liên thông với hệ thống của Bộ Tư pháp


UBND tỉnh Kon Tum chỉ thị triển khai Hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy


Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023


Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính năm 2023


Sở Tư pháp xác định nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023


Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023


Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023


Cập nhật, công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính kể từ ngày văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành


Kiểm tra, rà soát và lập danh mục các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú


Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 - 2030


Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022


Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính


Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023


Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú


Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp


Tiện ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích


UBND tỉnh Kon Tum ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh


UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính


Tăng cường tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực


Trin khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh


Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính


Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương năm 2021


UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX  trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022


Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Phê duyệt Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh


Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022


Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022


Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức có các hành vi chậm trễ, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính


Bổ sung nhiệm vụ cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa


Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021


Kế hoạch công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2030


Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030


Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính


Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030


Clip: Tỉnh Kon Tum tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích


Clip: Người dân Kon Tum có thể tra cứu thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo


Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Tập trung chỉ đạo có hiệu quả và chất lượng đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh


55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021


Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sở Tư pháp Kon Tum
Số lượt xem:26229

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens LỊCH CÔNG TÁC (15-4-2024)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808792 Tổng số người truy cập: 6438 Số người online:
TNC Phát triển: